Middelalder

Fra middelalderen er vi på mere sikker historisk grund, idet de skriftlige kilder begynder at optræde hen mod slutningen af 1300-tallet.

Ud over de to middelalderskibe, Ellingåskibet og Nordstrandskibet, dukker de oprindelige sognekirker op i landskabet.

 

Disse kirker tilhører - med undtagelse af Skærum kirke - de vendsysselske teglstenskirker.
Flere af kirkernes placering i landskabet kunne tyde på, at de har været brugt som landkending, idet de har kunnet ses milevidt både til sø- og landsiden.

Flade kirke, der skønnes opført i 1200-tallet, er således placeret på det højeste sted i sognet. Herfra var der indtil skovrejsningen for 100 år siden frit udsyn til alle sider. Kirkens placering længst mod vest i sognet, hvor der ikke er andet end enestegårde, kunne tyde på, at den netop blev brugt som sømærke.

 

Gærum kirkes placering er heller ikke så logisk. Den ligger ganske vist centralt i sognet, men det befolkningsmæssige tyngdepunkt lå længere mod øst, idet sletten vest for kirken var en del af et stort hedeområde, Thorns hede. Derfor hældes der mere til den opfattelse, at kirken skulle bruges som ledemærke for de vejfarende.

Åsted kirke er den største og mest imponerende af de gamle landsbykirker i kommunen og går - som de to foregående - tilbage til begyndelsen af 1200-tallet.

Men i modsætning til de to andre ligger Åsted kirke i landsbyen af samme navn midt i sognet. Åsted sogn adskiller sig i øvrigt fra de andre sogne ved, at gårdene er placeret i landsbyer, mens enestegårdene i både Flade og Gærum er det dominerende træk.

Frederikshavn kutterflåde på kapsejlads omkring 1900. Kutterflåden var fra slutningen af 1800 tallet Danmarks største og mest moderne. Kutterne sejlede på fiskeri så langt væk som under Island.

Den sidste af de kirker, som tilhører den vendsysselske teglstensgruppe i kommunen, er Elling kirke. Kirkens placering skal nok ses i lyset af områdets naturlige beskaffenhed. Da hele sognet ligger på hævet havbund, har den største befolkningsmæssige koncentration ligget omkring sognets nok ældste hovedgård, Ellinggård, med den lille landsby, hvor kirken er placeret.

Kommunens sidste middelalderlige sognekirke er Skærum kirke. Den adskiller sig fra de øvrige ved at være opført i granit. Det antages, at bygningen er kommunens ældste og er formentligt opført mellem 1150 og 1200.

De fem kirker repræsenterer hver et af områdets oprindelige sogne

I 1600-tallet blev hele to kirker opført indenfor kommunens område. Det var først Hirsholmene kirke, der opførtes omkring 1640. Historien bag kirken er spændende. Det var Bangsbo's ejer Otte Skeel, som fik udvirket kirkebyggeriet og oprettet eget sogn. Hirsholmene havde tidligere ligget under Elling sogn, men øboerne var utilfredse med præstens betjening og fik Otte Skeel til at gå til kongen.

Selvom Flade kirke udvidedes flere gange i 1500- og 1600-tallet, var kirken blevet for lille. Desuden var det ikke så rart for Fladstrands beboere at gå den lange vej fra byen til kirken. Derfor opførtes i 1690 en kirke i Fladstrand. Kirken fungerede som filialkirke indtil Frederikshavn sogns udskillelse fra Flade i 1812.

Den blev brugt indtil Frederikshavn kirkes indvielse i 1892. Herefter blev den degraderet til begravelseskirke, men den blev genindviet som ordinær kirke i 1945. Fra 1964 brugtes kirken af det nye Abildgård sogn. Da Abildgård kirke blev indviet i 1970 fortsatte kirken imidlertid som fillialkirke.

Bangsbostrand kirke opførtes i 1902 som filialkirke - ligeledes til Flade sogn - og ved indlemmelsen af Bangsbostrand i 1939, blev kirken sognekirke.

Byudviklingen i områdets stationsbyer udvirkede i 1888/89, at der blev opført en filialkirke til Elling kirke i Jerup, mens Strandby måtte vente til 1966 med at få sin smukke og særprægede kirke.

Også langs jernbanen til Hjørring anlagdes en kirke. Det var Kvissel kirke i Åsted sogn fra 1919, som nærmest ligner en kopi af middelalderkirkerne.

Del denne side

Kaasene

Kaasene er de ældste forsøg på havneanlæg. Anlæggene har været vedligeholdt siden middelalderen, og flere af dem er stadig i brug i Bangsbostrand.