Frederikshavns historie

Stil din nysgerrighed og lær om byen Frederikshavns historie - helt tilbage fra de allerførste beboere og frem til moderne tider.

Frederikshavn kommunes ældste bygninger er kirkerne

Der findes 5 middelalderkirker opført i tidsrummet 1150-1250:

Skærum kirke er formentlig den ældste, mens Flade, Gærum, Åsted og Elling kirker er bygget efter 1200. Men der findes også mange rester af meget ældre anlæg indenfor kommunegrænsen.

Der er arkæologiske spor fra stenalder til vikingetid; der er gravhøje, langdysser, jernaldergrave osv. Og i det kystnære område eller på hævet havbund er der fundet skibsvrag fra tidlig middelalder.

Endelig er der ud over kommunen spredt en række hovedgårde eller større gårde, som kan føres langt tilbage i tiden.

Fladstrand

Fladstrand i 1700 tallet med kirken og det store fæstningsbyggeri.

Fladstrand i 1700-tallet

Plottes disse menneskeskabte anlæg og transportmidler ind på et kort med højdekurver og sættes op imod de naturgivne forhold, hvor det helt dominerende træk er morænelandskabets dramatiske rand i Bangsbostrand og Flade overfor det flade område med hævet havbund i kommunens nordlige ende, afspejles bebyggelsesmønstrene og strukturerne for den menneskelige aktivitet fra stenalderen og frem til middelalderen.

En central faktor i Frederikshavn kommunes område har formentlig altid været søfarten, som har benyttet den gunstige position på østkysten til sejlads på Norge og Sverige, ligesom kystfiskeri langt tilbage i tiden har haft stor betydning. De første håndgribelige beviser for søfartens betydning er fundet af det tidlige middelalderfartøj Ellingåskibet, der er blevet dateret til 1163. At der ikke er tale om en enlig svale, fortæller fundet af Nordstrandskibet fra 1346.

Begge fund knytter sig til Elling Å’s udløb, og en systematisk arkæologisk indsats i området vil måske vise, at der har været særlige handelsaktiviteter i den naturhavn omkring å-udløbet, som landhævningen siden vikingetid og tidlig middelalder har tørlagt. Også på landjorden ville en arkæologisk kampagne uden tvivl skaffe uvurderlig ny viden om forhistorien i Frederikshavn kommunes område.

De 62 jernaldergrave ved Donbæk dækker både Keltisk og Romersk Jernalder. Sammmen med andre fund fra perioden viser de, at der har været aktiviteter på østkysten
Med jernalderen og vikingetiden er vi på mere sikker grund. Jernalderens bønder kunne bosætte sig 15 m over den nuværende havoverflade, og det er da også på skråningerne ned mod Vrangbækådalen, der dengang var en fjordarm, vi finder deres gravpladser.

Jernaldergrave ved Donbæk

Ved Donbækgårdene findes ikke færre end 62 små og store gravhøje. Højenes placering er meget tæt, og de er af meget varierende størrelse og form. Fire af dem er større høje, som Borgbjerg og Kongehøj, mens resten er runde og aflange småhøje samt stenkredse.

20 af gravhøjene blev i begyndelsen af sidste århundrede undersøgt af Nationalmuseet. Undersøgelsen slog fast, at gravpladsen har været anvendt gennem den 1000 år lange periode fra førromersk jernalder til vikingetid.

Det er dog ikke lykkedes at påtræffe jernalderens beboelser. Nærmest kommer vi bosættelser ved gården Løgten. Her ligger de arkæologisk interessante stensatte kældre.

Tilsvarende stenbyggede kælderanlæg er gennem årene kommet for dagen ved andre udgravninger i egnen omkring Frederikshavn, dels ved Donbæk, dels ved Bækmoien samt ved Dalgård nær Tolne og Grønhede.

Kældre består af et eller flere, indtil 1,5 m dybe kamre. Væggene er sat af sten, og gulvene er ofte brolagte. Løgten byder på syv af disse stenbyggede kælderanlæg, udgravet i en lille banke, som i jernalderen har dannet en lille halvø. Dateringen til yngre førromersk jernalder baseres på fund af lerkarfragmenter efter store, grove forrådskar.

Arkæologerne mener, at kældrene kan have tjent som en art forråds- og beboelsesrum, muligvis kun sæsonbestemt. Noget sikkert bevis for deres funktion har dog ikke kunnet føres.

Forhistorie

Middelalder

Hovedgårdene

Landbruget

Fiskelejre

Sognekommunerne

Fladstrands fremkomst

Industrialisering

Før storkommunen

Efter storkommunen

Månedens Butik

Del denne side

De ældste kirker

Elling kirkes nordside med tydelige træk af den vendysselske teglstens-arkitektur.

De Romanske stenkors ved områdets ældste kirke i Skærum.
På stenene er der en enorm rigdom af kors indhugget.